mandag 26. november 2012

Hva er transaksjonskostnader?


Transaksjonskostnader er kostnader ved å benytte seg av markeder, f.eks det å innhente informasjon  om priser  og kvalitet, søke å forhindre at en blir lurt eller ført bak lyset av andre aktører i markedet etc.

Begrepet knyttes gjerne til økonomen Ronald Coase (f. 1910) og hans teori om hvorfor det oppsto bedrifter.  Det var  iflg. Coase fordi  transaksjonskostnadene ved å benytte markeder ( eks. kjøpe deler, råvarer etc. inn fra andre til egen fabrikkproduksjon ) kunne bli høye. Det kan også være fordi en blir for avhengig av leveranser fra disse. ( en kommer i en "innelåst" situasjon)  Da kan det heller lønne seg å  produsere/ utvinne disse delene i egen bedrift. Denne tankegangen er senere blitt videreført av økonomen Oliver Williamson.  

Konsekvensene av høye transaksjonskoastnder blir altså at det oppstår bedrifter (Coase) og at de blir større (Williamson).

Store bedrifter kan imidlertid pådra seg høye styrings- / koordineringskostnader. Derfor blir f.eks. valget mellom å kjøpe fra andre (altså benytte markedet) eller produsere i egen bedrift en vurdering av transaksjonskostnader versus styringskostnader.         

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar